Smluvní podmínky - Kareta Tour

Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CA PRO PRODEJ POBYTU.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky CA (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti cestovní agentury KARETA TOUR, IČO: 19528558,
adresa K Cikánce 599/39, Praha – Slivenec, PSČ 154 00 (dále jen „CA“) a zákazníka ze:
- ze smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu, zpravidla ubytování.
1.2. CA informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou
objednávku, nebo před uzavřením SoU, nebo před uzavřením smlouvy na službu.

A. SLUŽBA CESTOVNÍHO RUCHU

1. SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ
1.1. CA poskytuje zákazníkovi službu na základě platné a účinné SoU, jejíž obsah je v praxi rozdělen do několika dokumentů: (i) nabídka
zájezdu, včetně podrobného vymezení zájezdu v elektronickém katalogu CA nebo jiném nabídkovém materiálu online, (ii) potvrzení o
zájezdu, (iii) tyto VOP. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text potvrzení o ubytování má přednost před VOP
i popisem pobytu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu. CA si vyhrazuje právo měnit před uzavřením SoU podrobné vymezení pobytu.
1.2. Dokladem pro nástup zákazníka na pobyt je potvrzení o pobytu.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Prodejem pobytu se rozumí okamžik uzavření SoU. SoU je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CA závazně
potvrdí nabídku pobytu. Za závazné potvrzení nabídky pobytu se považuje:
- výslovný souhlas zákazníka s nabídkou CA zachycený v emailové, telefonické nebo jiné komunikaci.
2.2. SoU je účinná:
- vystavením potvrzení o obytu.
2.3. Zákazník souhlasem se zaslanou nabídkou osvědčuje že:
a) mu byly spolu s návrhem SoU zaslány všeobecné obchodní podmínky CA, které tvoří nedílnou součást SoU, že s těmito
podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí,
b) mu byly předány informace s podrobným vymezením pobytu
c) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o
zdravotních požadavcích státu určení
d) je oprávněn SoU uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na
pobytu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o pobytu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným
zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech pobytu.
2.4. Pokud zákazník uzavírá SoU za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně
včasné úhrady ceny pobytu a předání potřebných informací.
2.5. Není-li v podrobném vymezení pobytu uvedeno jinak, pobytu CA nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
2.6. Není-li v podrobném vymezení pobytu uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány v českém nebo slovenském
jazyce.
2.7. Není-li v podrobném vymezení pobytu uvedeno jinak, jsou pobyt CA vytvářeny pro skupinu maximálně ... osob.
2.8. Není-li v podrobném vymezení pobytu uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány až v destinaci.

3. PODROBNÉ POKYNY A DOKLADY PRO CESTU
3.1. CA doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením pobytu podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje,
které jsou pro cestu důležité. Ve stejné lhůtě předá CA zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky, poukaz k ubytování nebo stravování,
doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění pobytu třeba. Je-li SoU uzavřena v době kratší
než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CA uvedené povinnosti již při uzavření SoU.

4. CELKOVÁ CENA POBYTU A ZPŮSOB PLATBY
4.1. Cena pobytu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých
případných dalších nákladů. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoU, uvede CA druh dalších nákladů, jež
mohou zákazníkovi ještě vzniknout.
4.2. Cena pobytu a cena dalších objednaných doplňkových služeb je uvedena v závazné nabídce a potvrzení o pobytu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
4.3. Cena pobytu zahrnuje služby, které jsou v závazné nabídce, v katalogu nebo jiném nabídkovém textu označeny jako: „Cena zahrnuje“.
4.4. Cena pobytu nezahrnuje služby, které jsou v závazné nabídce, v katalogu nebo jiném nabídkovém textu označeny jako: „Cena
nezahrnuje“.
4.5. Zákazník se zavazuje zaplatit CA cenu pobytu takto:
• zálohu – 50 % ceny pobytu do pěti dnů od vystavení potvrzení o pobytu;
• doplatek ceny pobytu nejpozději 35 dnů před zahájením pobytu.
4.6. V případě neuhrazení zálohy nebo doplatku ceny má CA právo odstoupit od SoU. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně
vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné dle článku 8 mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení
od SoU.
4.7. V případě uzavření SoU ve lhůtě kratší než 35 dnů před pobytem nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit cenu pobytu již
při uzavření SoU.
4.8. Cenu pobytu může zákazník uhradit bezhotovostně přímo CA (bankovním převodem či složenkou) nebo u k tomu zmocněného
zástupce CA. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v potvrzení o pobytu.
4.9. Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CK, resp. v den, kdy CA finanční plnění obdrží.

5. ZMĚNA SMLOUVY
5.1. CA si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CA povinna zákazníkovi
oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoU.
5.2. Nutí-li vnější okolnosti CA podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CA splnit zvláštní
požadavky zákazníka, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od SoU ve lhůtě podle SoU, aniž by musel hradit odstupné za
předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením pobytu. Společně s
předložením návrhu na změnu závazku předloží CA zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu
informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu pobytu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od
SoU, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od SoU, a d) údaje o případném náhradním pobytu a jeho ceně.
5.3. Změny časů odjezdu nebo příjezdu uvedené v SoU by měly být považovány za významné, pokud by cestujícímu způsobily značné
nesnáze nebo další náklady.
5.4. Neodstoupí-li zákazník od SoU v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti pobytu, celková cena pobytu,
způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění pobytu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od SoU nebo výše odstupného
mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka.
5.5. Jestliže se v situaci podle 5.2 v důsledku změny závazku z SoU sníží jakost nebo náklady pobytu, má zákazník právo na přiměřenou
slevu.

6. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA POSTOUPENÍ SMLOUVY
6.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na pobytu, může jí zákazník SoU postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CA účinná, doručí-li
jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoU souhlasí a že splní podmínky
účasti na pobytu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením pobytu.
6.2. CA nebo zprostředkovatel prodeje pobytu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoU; tyto náklady nesmějí být
nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení SoU, a tyto náklady zákazníkovi doloží.
6.3. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny pobytu a k úhradě jakýchkoli dodatečných
nákladů, které CA v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1. Zákazník může před zahájením pobytu od SoU odstoupit vždy, avšak CA jen tehdy, byl-li pobyt zrušen, anebo porušil-li zákazník svou
povinnost.
7.2. CA může pobyt zrušit:
a) jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.
7.3. Zákazník porušuje svou povinnost zejména tím, že včas nezaplatí zálohu, doplatek nebo celou cenu pobytu nebo jinak závažně narušuje
průběh pobytu.
7.4. Zákazník je povinen uhradit CA v souvislosti s odstoupením odstupné ve výši podle bodu 8.1. níže.
7.5. Účinky odstoupení od SoU nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. S výjimkou situací podle čl. 7.2 je
zákazník povinen uhradit CA v souvislosti s odstoupením odstupné podle čl. 8 a CA je povinna mu bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od
odstoupení od SoU, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o odstupné.
7.6. Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CA odstupné podle čl. 8 v těchto případech:
a) vnější okolnosti nutí CA podstatně změnit některou z hlavních náležitostí služby;
b) CA nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
c) v místě určení pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na
poskytování pobytu;
d) CA odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení pobytu oznámila zákazníkovi bez
zbytečného odkladu ještě před zahájením pobytu.
7.7. V těchto případech je CA povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoU, vrátit veškeré
platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. c), d) a e) nevzniká CA vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
7.8. Účinky odstoupení od SoU nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8. ODSTUPNÉ (STORNO)
8.1. Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny pobytu podle článku 4.2 nesnížené o slevy, dále z počtu dnů mezi odstoupením od
SoU a počátkem pobytu, vše při zohlednění skutečných nákladů CA. Začátkem pobytu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního
ruchu zahrnutých do pobytu.
Výše odstupného za každou osobu činí:
• více než 90 dní před odjezdem/odletem – 500 Kč, nejméně však skutečné náklady CA;
• 90–61 den – 10 % z ceny pobytu, nejméně však skutečné náklady CA;
• 60–41 den – 30 % z ceny pobytu, nejméně však skutečné náklady CA;
• 40–21 den – 60 % z ceny pobytu, nejméně však skutečné náklady CA;
• 20–11 dní – 80 % z ceny pobytu, nejméně však skutečné náklady CA;
• 10 dnů a méně – 100 % ceny pobytu.
8.2. Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od SoU pobytu nečerpá, má CA
právo na odstupné ve výši plné ceny pobytu.
8.3. Pokud zákazník již na základě SoU provedl úhradu nebo její část a CA vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky
započteny; CA případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CA rozdíl mezi
odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ POBYTU (REKLAMAČNÍ ŘÁD) A POMOC V NESNÁZÍCH
9.1. CA odpovídá za řádné poskytnutí pobytu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
9.2. pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu poskytovaná v souladu se SoU.
9.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CA bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. Zákazník zároveň určí
přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CA odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout
vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje pobytu.
9.4. CA odstraní vadu pobytu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady
a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CA vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu
nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SoU bez zaplacení odstupného.
9.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady pobytu, nabídne CA bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud
možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána v SoU, aby pobyt mohl pokračovat; Zákazník může navrhované náhradní řešení
odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo v SoU sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.

10. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ
10.1. Zákazník je mimo jiné povinen:
• mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území;
• dodržovat právní předpisy navštívených států;
• předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob
mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu pobytu;
10.2. Zákazník, se kterým je SoU uzavřena, je povinen zajistit, aby uvedené závazky a podmínky splnili všichni zákazníci uvedené na stejném
potvrzení o pobytu.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
11.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CA a jejích
obchodních partnerů.
11.2. CA odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však
neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.
11.3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo
podmínek náhrady škody, hradí CA škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CA hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny
pobytu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na náhradu škody je 2 roky.
11.4. Vznikla-li CA škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému
zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor
nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

12. POJIŠTĚNÍ
12.1. CA doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze SoU (pojištění storno) nebo nákladů na
pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění. V případě zájmu může
pojištění zprostředkovat též CA.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
13.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CA je oprávněna pro účely plnění SoU a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho
osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu SoZ , bankovní spojení, bydliště, příp.
jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních
potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
13.2. Pro účely plnění SoU budou informace uvedené v čl. 13.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CA (zejména hotelům).
Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve SoU, pokynech k pobytu, případně je obdrží zákazník nejpozději během
pobytu. Pokud se pobytová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní
údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahr. partnerům) či v jiné třetí zemi. Informace o
tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země, poskytne
CA na žádost zákazníka.
13.3. Zákazník bere na vědomí, že CA bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová
adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CA oprávněna zasílat formou e-mailu. Proti zasílání obchodních sdělení
může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CA nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@karetatour.cz. V tomto případě
nebude CA zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
13.4. Výše uvedená ustanovení čl. 13 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoU uzavřel (spolucestující).
Uzavřením SoU zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného
zastoupení.
13.5. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) Požadovat od CA přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení
zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
b) Požadovat, aby CA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu
potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o
výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než
bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů
zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
c) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Získat od CA kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CA povinna mu na žádost poskytnout
následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává,
(iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho
osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu
nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo
podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
e) Získat své osobní údaje, které CA zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému
správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii)
zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CA osobní údaje zákazníka jinému správci.

B. OBSTARÁNÍ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU
1.1. CA se na základě smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu zavazuje obstarat zákazníkovi službu cestovního ruchu, typicky dopravu,
ubytování nebo nájem dopravního prostředku, a tuto službu mu prostřednictvím svých dodavatelů poskytnout.
1.2. CA se zavazuje obstarat službu ve sjednané kvalitě a zákazník se zavazuje za tuto službu zaplatit sjednanou cenu.
1.3. CA odpovídá za vady obstaraných služeb cestovního ruchu a za škody způsobené porušením svých povinností podle ustanovení
občanského zákoníku o příkazní smlouvě a podle obecných ustanovení o odpovědnosti způsobené porušením smluvní povinnosti. Vady a
škody způsobené v souvislosti s poskytnutou službou jsou strany povinny si hlásit bez zbytečného odkladu.
1.4. Pro účely obstarání služby cestovního ruchu není CA pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi předat formulář dle
vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.
1.5. Pro smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu se přiměřeně použijí ustanovení části A těchto VOP, výslovně vyloučena jsou však
ustanovení článků části A 3, 5, 6, 7 a 12,

C. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.1. Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí českým právem.
1.2. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto VOP použijí.
1.3. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto VOP, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.
1.4. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto VOP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho
mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na
www.coi.cz.
1.5. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení
sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 8. 2019

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim