Smluvní podmínky - Kareta Tour

Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY CK KARETA TOUR
/dále jen „podmínky“/
Smluvní podmínky cestovní kanceláře KARETA TOUR jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře KARETA TOUR; IČ: 03002764 se sídlem Praha-Slivenec, K Cikánce 599/39, PSČ 154 00 a tvoří nedílnou  součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří KARETA TOUR.
I. Účastníci smluvního vztahu
Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou:
a) KARETA TOUR; IČ: 03002764 se sídlem Praha-Slivenec, K Cikánce 599/39, PSČ 154 00, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „ KARETA TOUR“), která do smluvních vztahů vstupuje prostřednictvím vlastní provozovny nebo sítě svých externích prodejních míst,
b) zákazník, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Pod pojmem zákazník je dále nutno rozumět jak účastníka zájezdu tak příjemce jednotlivé služby, v jehož prospěch byla uzavřena cestovní smlouva nebo jiná smlouva (dále jen „zákazník“).
 
II. Předmět smluvního vztahu
Předmětem smluvního vztahu je úprava práv a povinností smluvních stran při uskutečnění:
a) zájezdů dle katalogové nabídky, tj. předem sestavených, nabízených a prodávaných souborů služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování a jiné služby cestovního ruchu) za souhrnnou cenu,
b) zájezdů sestavených na základě individuálního požadavku zákazníka, tj. souborů služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování apod.) sestavených dle individuálního přání zákazníka
c) ubytovací, stravovací, dopravní nebo jiné jednotlivé služby dle individuálního přání zákazníka nebo dle nabídky v katalogu či nawebových stránkách KARETA TOUR (dále jen „jednotlivá služba“).
 
III. Vznik smluvního vztahu
a) Smluvní vztah mezi zákazníkem a KARETA TOUR vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby (dále jen „smlouva“). Obsah smlouvy, resp. vymezení zájezdu či jednotlivé služby, je určen odkazem na číslo zájezdu nebo jiné označení zájezdu v katalogu, přímým vymezením zájezdu nebo specifikací konkrétně sjednané jednotlivé služby ve smlouvě, a těmito podmínkami, popř. zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.
b) Smlouva o zájezdu uzavřená písemně slouží zároveň také jako potvrzení o zájezdu.
c) Podpisem  řádně vyplněné smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, obdržel veškeré její přílohy a zavazuje se zaplatit smluvenou cenu. Podpisem smlouvy se KARETA TOUR zavazuje zajistit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.
d) Podpisem smlouvy zákazník vyslovuje svůj souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnost KARETA TOUR shromažďovala a zpracovávala osobní údaje zákazníka v rozsahu nezbytném pro poskytnutí sjednaného zájezdu či služeb a pro nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných touto společností.
 
IV. Cena a platební podmínky
a) KARETA TOUR  má právo na zaplacení ceny zájezdu či jednotlivé služby před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu před poskytnutím uhradit. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet KARETA TOUR vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti.  Při nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má KARETA TOUR právo odstoupit od smlouvy, v takovém  případě zákazník KARETA TOUR zaplatí odstupné ve výši dle čl. VII. písm. e).
b) Cena zájezdu zahrnuje služby uvedené ve smlouvě o zájezdu s výjimkou služeb, u nichž je uvedeno, že jejich cena v ceně zájezdu zahrnuta není. Jiné služby, než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, není KARETA TOUR povinna poskytnout, pokud se na jejich poskytnutí a ceně za ně KARETA TOUR a zákazník výslovně nedohodnou ve formě dodatku ke smlouvě o zájezdu.
c) V případě zájezdů dle katalogové nabídky nebo v případě zájezdů sestavených na základě individuálního požadavku zákazníka je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 35 dnů před zahájením zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 35 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny již při vzniku smluvního vztahu.
d) V případě poskytnutí jednotlivé služby je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.
e) KARETA TOUR má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu do 21.dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, jestliže dojde ke zvýšení
1. ceny za dopravu, vč. ceny pohonných hmot (o částku odpovídající podílu, který připadne na 1 zákazníka, tj. celkové zvýšení děleno počtem zákazníků),
2. plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu),
3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% (o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb oproti rozhodnému dni uvedenému v katalogu pro stanovení ceny služeb) . Zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně do 3 dnů ode dne oznámení o zvýšení ceny. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně má KARETA TOUR právo od smlouvy odstoupit, v takovém případě zákazník KARETA TOUR zaplatí odstupné ve výši dle čl. VII. písm. e).
f) KARETA TOUR má právo v případě zvýšení cen z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v bodě e), zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu zájezdu a služeb. Tyto upravené ceny zájezdů a služeb jsou platné ode dne sdělení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy a služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet/odjezd. KARETA TOUR a zákazník, s nímž byla uzavřena smlouva před zvýšením cen dle tohoto bodu, postupují způsobem uvedeným v čl. VI. písm. f) těchto podmínek.
g) KARETA TOUR  na přání zákazníka, v případě, že je to podle okolností možné, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení každé takové změny podléhá zaplacení poplatku ve výši 500,- Kč.
h)v některých destinacích a oblastech platí hosté tzv.lázeňskou taxu za každý den pobytu. O zavedení taxy a výši této částky rozhoduje místní správní úřad nezávisle na cestovní kanceláři. Výše taxy je platná v době vydání katalogu a může se měnit.
 
V. Práva a povinnosti zákazníka
a) K základním právům zákazníka patří:
 1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
 2. právo vyžadovat od KARETA TOUR či autorizovaného prodejce (jiná cestovní kancelář či cestovní agentura) informace o všech
skutečnostech, které jsou mu známy a jež se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
 3. právo být bez zbytečného odkladu obeznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,
 4. právo na informace o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělení, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány,
 5. právo obdržet letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba, alespoň sedm dní před zahájením zájezdu,
 6. právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v čl. VII. těchto
Podmínek
 7. právo písemně oznámit KARETA TOUR, že se místo něho zájezdu účastní jiná osoba (za podmínek stanovených v § 2532 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), a to alespoň ve lhůtě 7 dnů před zahájením zájezdu,
8. právo zjednat nápravu sám v případě, že zájezd nemá vlastnosti, o nichž KARETA TOUR zákazníka ujistila nebo zákazník důvodně očekával, a KARETA TOUR nezjednala nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí zákazník určil, popřípadě bez takové lhůty, vyžaduje-li se okamžitá náprava; právo na úhradu účelně vynaložených nákladů v případě, že zákazník zjedná nápravu sám oprávněně,
9.právo na vytknutí vad poskytovaných služeb v souladu s čl. VIII. těchto podmínek,
10. právo na ochranu osobních dat uvedených ve smlouvě o zájezdu, popř. dalších dokumentech,
11. právo obdržet potvrzení o zájezdu, popř. písemnou smlouvu o zájezdu, která slouží jako potvrzení o zájezdu,
12. právo obdržet spolu s potvrzením o zájezdu či smlouvou o zájezdu jej nahrazujícím doklad o povinném pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a další informace s tím spojené.
b) K základním povinnostem zákazníka patří:
1. poskytnout KARETA TOUR součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně vyplnit smlouvu a předložit další doklady podle požadavků KARETA TOUR potřebné k zajištění služeb,
2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
3. doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let se účastní zájezdu bez jeho doprovodu a dohledu,
4. bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu smlouvy, oznámit KARETA TOUR své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb,
5. zaplatit cenu zájezdu či poskytovaných služeb ve výši uvedené ve smlouvě,
6. zaplatit odstupné v případech stanovených ve smlouvě či těchto podmínkách,
7. převzít od KARETA TOUR doklady nutné pro následné čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení se všemi požadovanými doklady,
8. mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, vízum apod.),
9. dodržovat předpisy platné v navštívené zemi a splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti navštívené země či země tranzitu,
10. v případě, že využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle písm. a) bod 7. tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně ve lhůtě stanovené pod písm. a) bod 7. tohoto článku a doručit jej na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah, k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle čl. X. písm. a) těchto podmínek, a dále podepsané prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky účasti na zájezdu; zákazník i nový zákazník jsou v takovém případě povinni společně a nerozdílně k úhradě nákladů, které KARETA TOUR v souvislosti s touto změnou vzniknou,
11. dodržovat program zájezdu a řídit se pokyny zástupce či průvodce KARETA TOUR,
12. dbát o včasné uplatnění nároků dle čl. VIII. těchto podmínek,
13. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo KARETA TOUR a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
14. zdržet se jednání, které by omezovalo ostatní zákazníky.
 
VI. Práva a povinnosti KARETA TOUR a změny sjednaných služeb
a) KARETA TOUR je povinna řádně, pravdivě a úplně informovat klienta o všech rozhodných skutečnostech týkajících se služeb, které jsou KARETA TOURznámy a jsou pro zákazníka důležité.
b) KARETA TOUR je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu, případně při uzavření smlouvy o zájezdu, je-li uzavřena ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, předat zákazníkovi doklady, jichž je pro uskutečnění zájezdu třeba, jako například letenku, poukaz k ubytování nebo stravování apod.
c) KARETA TOUR není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
d) KARETA TOUR je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
e) změny a odchylky jednotlivých služeb KARETA TOUR od dohodnutého obsahu jsou z nutných důvodů přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké nebo jiné dopravní společnosti, typu dopravního prostředku (bude-li ve stejné či vyšší kvalitě), příjezdových/příletových a odjezdových/odletových míst, mezizastávek/mezipřistání, změnu ubytování (bude-li náhradní ubytování vestejné či vyšší kategorii), popř. programu během zájezdu.
f) bude-li KARETA TOUR nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je KARETA TOURpovinna tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi a navrhnout mu změnu smlouvy. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit či zda od smlouvy odstoupí. Lhůta pro odstoupení zákazníka od smlouvy činí 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu smlouvy. Neodstoupí-li zákazník v této lhůtě, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. Je-li součástí změny i zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně ve lhůtě 5 dní ode dne doručení oznámení o změně. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně má KARETA TOUR právo od smlouvy odstoupit, v takovém případě zákazník KARETA TOUR  zaplatí odstupné ve výši dle čl. VII. písm. e).
g) Jestliže po zahájení zájezdu KARETA TOUR neposkytne či zjistí, že nemůže poskytnout sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality, než je uvedeno ve smlouvě, nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je KARETA TOUR povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a zajistit přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.
h) KARETA TOUR je oprávněna zrušit zájezd či jednotlivou službu před zahájením jejich čerpání, a to zejména pokud z vážných důvodů, které nemohla ovlivnit, nemůže dodržet podmínky smlouvy (z důvodu tzv. vyšší moci) či nebude-li před zahájením zájezdu dosaženo katalogem či smlouvou stanoveného minimálního počtu zákazníků, a to nejpozději jeden den před zahájením zájezdu; v těchto případech není KARETA TOUR povinna hradit zákazníkovi jakékoliv penále. V případě zrušení zájezdu je KARETA TOUR povinna tuto skutečnost zákazníkovi oznámit nejpozději 3 dny před odjezdem.
 
 
 
VII. Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky)
a) KARETA TOUR je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit jen z důvodu
1. zrušení zájezdu či poskytnutí jednotlivé služby,
2. porušení povinnosti zákazníkem.
b) Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy
1. bez uvedení důvodu,
2. poruší-li KARETA TOUR své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu či zákonem ,
3. v jiných případech stanovených těmito podmínkami či zákonem. Písemné odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde zájezd nebo služby koupil; účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení a potvrzení o jeho přijetí ze strany KARETA TOUR.
c) Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. VII. písm. a) bod 1. či čl. VI. písm. f), KARETA TOUR mu nabídne náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li KARETA TOUR takový zájezd nabídnout, a uzavře s ním o takovém náhradním zájezdu novou smlouvu.
d) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností ze strany KARETA TOUR  nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je  KARETA  TOUR povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné.
e) Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností KARETA TOUR stanovených smlouvou nebo odstoupí-li KARETA TOUR od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen uhradit KARETA TOUR následující odstupné:
 při odstoupení 40 dnů a více před odjezdem/odletem 10% z celkové ceny sjednaných služeb,
 při odstoupení 39 až 30 dnů před odjezdem/odletem 40% z celkové ceny sjednaných služeb,
 při odstoupení 29 až 20 dnů před odjezdem/odletem 60% z celkové ceny sjednaných služeb,
 při odstoupení 19 až 10dnů před odjezdem/odletem 80% z celkové ceny sjednaných služeb, 
 při odstoupení 9 a méně dnů před odjezdem/odletem 100% z celkové ceny sjednaných služeb,
KARETA TOUR má právo započíst odstupné oproti složené záloze nebo zaplacené ceně; v případě, že zákazník uhradil do dne odstoupení jako zálohu nižší částku než činí odstupné, je povinen tento rozdíl dorovnat nejpozději do 3 dnů ode dne odstoupení. V případě prodlení zákazníka s doplacením rozdílu vzniká KARETA TOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné částky.
f) Pokud zákazník bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu porušení svých povinností nenastoupí na zájezd, zmešká odjezd či nevyčerpá sjednanou službu, hradí 100% ceny sjednaných služeb. Uvedené se vztahuje i na případy, kdy zákazník uhradil pouze zálohu; zákazník je v tomto případě povinen neprodleně celkovou cenu sjednaných služeb doplatit.
g) Celkovou cenou sjednaných služeb se rozumí konečná prodejní cena včetně všech fakultativních služeb zakoupených zákazníkem.
 
VIII. Způsob uplatnění práva při nesplnění povinnosti (reklamace)
a) Poskytování služeb KARETA TOUR zákazníkům, odpovědnost za poskytnuté služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními smlouvy uzavřené mezi KARETA TOUR a zákazníkem, vč. jejích příloh, těmito podmínkami, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
b) V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s KARETA TOUR, může zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamace“).
c) Reklamaci lze uplatnit ústně prokazatelným způsobem nebo písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u KARETA TOUR bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytované služby tak, aby mohla být sjednána náprava v místě poskytované služby, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, a to v provozovně  KARETA TOUR, popř. v prodejním místě, prostřednictvím kterého zákazník uzavřel smlouvu.
d) Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.
e) KARETA TOUR je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí, pokud nebude třeba vyžádat stanovisko zahraničního partnera KARETA TOUR, kdy se lhůta pro vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů.
f) Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh, popř. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu KARETA TOUR (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a KARETA TOUR zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
 
 
IX. Pojištění
a) KARETA TOUR je povinna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, mít po celou dobu své podnikatelské činnosti uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ svého úpadku, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy KARETA TOUR z důvodu svého úpadku:
- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezduskutečnil pouze zčásti.
b) Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu (pokud není ve smlouvě, popř. katalogu, na nějž smlouva odkazuje, stanoveno jinak,).KARETA TOUR  doporučuje ve snaze ochránit zákazníka před možnými nepříjemnostmi uzavřít pojištění pro cesty a pobyt kryjící zejména léčebné výlohy v zahraničí, odpovědnost za škodu a pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy (při stornu).
c) KARETA TOUR není povinna nahradit škodu vzniklou z porušení závazku ze smlouvy nad částku přesahující omezení stanovené příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána . KARETA TOUR neodpovídá za škody vzniklé tím, že došlo k usmrcení nebo zranění zákazníka, jestliže ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím dopravce nebo jeho zaměstnanců nebo agentů; za škodu přesahující 4.150 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR) u každého zákazníka při přepravě zavazadel v případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění; tím nejsou dotčena ustanovení příslušných právních předpisů, jimiž se odpovědnost KARETA TOUR  za škodu způsobenou porušením právní povinnosti řídí, pokud taková ustanovení stanoví povinnost nahradit vzniklou škodu v nižší výši).
 
X. Závěrečná ustanovení
a) Zákazník, který poskytnul KARETA TOUR své osobní údaje, potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, elektronická adresa, číslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země, národnost a pohlaví, jsou přesné a pravdivé a souhlasí s tím, aby tyto byly zpracovány a použity KARETA TOUR jako správcem nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, elektronická adresa, číslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země, národnost a pohlaví za účelem uzavření a realizace smlouvy a v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a elektronická adresa za účelem možnosti informování zákazníka o dalších zájezdech či jednotlivých služeb KARETA TOUR po dobu 5 let nebo do doby, kdy bude tento souhlas zákazníkem odvolán. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na aadresu sídla správce, a dále má práva dle § 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména právo   přístupu ke svým osobním údajům, právo na informaci o jejich  případném zpracovateli a zdroji, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo likvidaci, právo požadovat na správci, aby se zdržel jednání, kterým došlo k porušení jeho práv, aby odstranil vzniklý stav či poskytl omluvu nebo jiné zadostiučinění, právo napeněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno účastníkovo právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci.
b) Vzájemné vztahy KARETA TOUR  a zákazníka se řídí právem a právními předpisy České republiky. Případné spory budou řešeny předpříslušným soudem České republiky. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu poskytnuté KARETA TOUR a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a KARETA TOUR. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25. 6. 2014.
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim