Jarní květena v Izraeli a České republice - Kareta Tour

Jarní květena v Izraeli a České republice

V měsíci dubnu můžete v Izraeli vidět nejvíce rozkvetlých rostlinných druhů. Představme si některé z nich, které najdeme jak u nás, tak i v Izraeli. Listnatých stromů a keřů roste v Izraeli přibližně 200 druhů, v českých zemích zhruba o 40 druhů méně. V obou případech se jedná vesměs o dřeviny opadavé.
Jednou z mála neopadavých českých dřevin je břečťan popínavý (Hedera helix, קִיסוֹס הָחרֶֹשׁ [kisos ha -choreš]). Ten je zde v nižších polohách velmi rozšířený a pne se na vlhčích, většinou zastíněných stanovištích po stromech, po skalách, po zdech. Návštěvníci hřbitovů vědí, jak úspěšně tento druh zarůstá a nenávratně ničí náhrobní kameny. V Izraeli platí břečťan za vzácnost, kvůli které se dokonce vyhlašují přírodní rezervace.

Hedera helix

V České republice roste 21 druhů vrb. Je to zdejší druhově nejbohatší rod dřevin. Najdeme mezi nimi statné a rozložité stromy, košaté keře i jeden velmi drobný keřík. Až na vrbu jívu (Salix caprea), jejímž květenstvím jsou známé „kočičky“, jsou všechny vázány na vlhčí až velmi vlhké prostředí. V Izraeli rostou všehovšudy tři druhy. Dva z nich máme společné. Je to vrba bílá (Salix alba, עֲרָבָה לְבַנָה [arava levana]) a vrba trojmužná (Salix triandra, עֲרָבָה שְׁלוֹשֶׁת-הַאַבְקָנִים [arava šlošet -avkanim]). Oba druhy rostou podél vodních toků. Zatímco u nás jsou poměrně časté, v Izraeli je jejich výskyt omezen na údolí Chula. Zatímco vrba bílá je v Česku velký strom dorůstající výšky 20–30 m, v Izraeli je podstatně menší a dosahuje nanejvýš 10 m.

Salix alba

Kvetoucích bylin máme společných podstatně více. Dohromady je to 231 druhů, což představuje 10 % celkového počtu izraelských druhů a 8 % českých druhů.
Společně v obou končinách roste tořič včelonosný (Ophrys apifera, דְּבוֹרָנִית הַדְּבוֹרָה [dvoranit ha- dvora]) a tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea, ד׳ גְּדוֹלָה [d. gdola]). Ty rostou vzácně v rozptýlené zeleni na jihu Bílých Karpat. V Izraeli potkáme první z nich vzácně na severu země, druhý z nich je poměrně častý v Galileji, Judských horách a na Karmelu.

Tořič včelonosný

Příkladem odlišného chování téhož druhu v českých zemích a Izraeli je štírovník růžkatý (Lotus corniculatus, לוֹטוּס מַקְרִין [lotus makrin]). Ten je u nás zcela běžným druhem suchých i vlhkých luk od nížin až do hor a často ho najdeme i na městských trávnících. V Izraeli roste vzácně na Chermonu nad horní hranicí lesa, a to pouze na dně krasových závrtů. V českých zemích mají jeho květy převážně žlutou barvu, v Izraeli oranžovou až rumělkovou.

Lotus corniculatus


Údaje byly převzaty z článku, v němž najdete další příklady květeny, která roste v naší zemi i v Izraeli:
Jan D. Reitschläger, „Shodné prvky květeny Izraele a českých zemí“, Maskil (únor-březen 2017), s. 8-9.
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim