Kumránská mozaika 3: Slova světel - Kareta Tour

Kumránská mozaika 3: Slova světel

Rukopis nazvaný Slova světel (4QDibHam) je liturgický text, který se skládá z prosebných modliteb, pronášených každý den v týdnu. Text se dochoval ve dvou (či ve třech) rukopisech, které pocházejí ze 4. kumránské jeskyně.

Slova světel rukopis
Zdroj: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-496378


Nejstarší z nich (4Q504) je psán hasmonejským písmem a jeho editor Maurice Baillet ho datuje do poloviny 2. století př. n. l. Dochovalo se celkem 48 fragmentů. Text rukopisu původně obsahoval 20 sloupců a každý z nich měl asi 22 řádků. V rukopise je neobvykle velké množství oprav a poznámek na okraji. 4Q506 byl napsán na zadní stranu papyrového rukopisu, který obsahuje také text Válečného svitku (4Q496). Na přední straně jsou Sváteční modlitby (4Q509 + 4Q505 [?]).

Označení Slova světel (hebrejsky Divré hamme’órót) není příliš jasné. V kumránské literatuře mohou „světla“ označovat nebeské bytosti (1QM x,12; 1QHa [Chvalozpěvy] ix,11). V hebrejské Bibli „světla, svítilny“ jsou nebeská tělesa, která Bůh stvořil, aby byla „na znamení časů, dnů a let“ (Gn 1,14). Jednalo by se tedy o modlitby recitované v časech, které vyznačují nebeská světla, v tomto případě Slunce a hvězdy.

Ukázka textu:
Zl. 8 přední strana 1 [Modlitba v den první. Vzpom]eň si, P[a]ne, že … […] 2 […] … a ty žijící na vě[ky … 3 […] zázraky odedávné a hrozné […] 4 [… Adama, o]tce našeho, jsi vytvořil v podobě slá[vy tvé …] 5 [… dech života jsi v]dechl do jeho nosu a rozumnost a znalost […] 6 [… v zahra]dě Edenu, kterou jsi zasadil. Dal jsi [mu] vládnout […] 7 […] a k chození po zemi slavné [...] 8 […] uchovával.

Vysvětlivka: [...] chybějící část textu rukopisu neurčité délky

Řádek 5 je narážkou na knihu Genesis (2, kapitola, verš 7; Český ekumenický překlad): I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života.Použitá literatura:
Rukopisy od Mrtvého moře, přel. Stanislav Segert, Robert Řehák, Šárka Bažantová, úvodní studie napsali Stanislav Segert, Jan Dušek, Oikúmené, Praha 2007.
James R. Davila, Liturgical Works (Eerdmans Commentaries on the Dead Sea Scrolls), William B. Eerdmans Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U. K., 2000, s. 239-266.

Kritické vydání textu Slova světel:
Maurice, Baillet, „Un recueil liturgique de Qumrân Grotte 4: ‚Les Paroles des
Luminaires.‘“ Revue Biblique 68 (1961), s. 195-250, tab. xxiv-xxvii.
Idem, „504. Paroles des Luminaires (premier exemplaire: DibHama).“ In: Qumrân
Grotte 4. III (4Q482-4Q520)
, s. 137-68, tab. xlix-liii. DJD 7. Oxford: Clärendon,
1982.
Idem, „506. Paroles des Luminaires (troisième exemplaire: DibHamc)." In:
Qumrân Grotte 4. III (4Q482-4Q520), s. 170-75, tab. xviii, xx, xxiv. DJD 7.
Clarendon, Oxford 1982.
Baillet identifikoval 10 zlomků (4Q505) jako součást textu Slova světel, ale tuto identifikaci zpochybnili Florentino García Martínez a Daniel Falk.
Daniel Falk, Daily, Sabbath, and Festival Prayers in the Dead Sea Scrolls [STDJ 27], Brill, Leiden 1998.
Florentino Garcia Martínez, „Review of DJD 7", Journal for the Study of Judaism 15 (1984), s. 157-164.

člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim