Nazaret - místo, kde zaznělo andělské pozdravení - Kareta Tour

Nazaret - místo, kde zaznělo andělské pozdravení

Kdysi tichá a nevýznamná obec, rozkládající se v údolí mezi několika kopci... Nazaret patří spolu s Jeruzalémem a Betlémem k hlavním křesťanským poutním místům ve Svaté zemi. „Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria“ (Lukášovo evangelium 1,26-27; Český ekumenický překlad). Toto horské městečko bylo místem zvěstování Ježíšova narození, místem návratu Josefa, Marie a Ježíše z Egypta, místem Ježíšova dětství i jeho výkladu knihy proroka Izaiáše v synagoze.

Nazaret leží v Dolní Galileji a je hlavním městem izraelského Severního distriktu. Je to největší arabské město v Izraeli. Má asi 78 000 obyvatel. Nazaret existoval již v době kamenné. Ze střední doby bronzové (18.-17.stol. př. n. l.) pocházejí dva skalní hroby, které byly blízko chrámu Zvěstování. Název města se v Novém zákoně dochoval v různých variantách jako Nazaret a Nazara: jsou to řecké přepisy aramejského názvu Naceret, který se uchoval ještě v arabském názvu města „an-Násira“ (Strážkyně; semitský slovní kmen n-c-r znamená „bdít, stát na stráži“, někteří však toto slovo vykládají jako „Ratolest, výhonek“, hebrejsky nécer).
V Ježíšově době byl Nazaret poměrně bezvýznamným místem. Ležel stranou velké dopravní tepny via maris, která vedla asi 10 km na východ od Nazareta podél západního svahu hry Tábor. Ve svém okolí se netěšil nějakému zvláštnímu uznání: „Co může z Nazareta vzejít dobrého?“ (Janovo evangelium 1,46). A opravdu jen tesaři Ježíšovi může Nazaret vděčit za to, že se jeho jméno stalo světoznámé. O tomto místě se totiž nezmiňuje ani Starý zákon ani nějaký antický historik.

Nazaret

Chrám Zvěstování byl postaven nad Mariiným domem, v němž anděl Gabriel pozdravil Pannu Marii. Dnešní chrám je v pořadí 5. stavbou a spočívá na základech křižáckého kostela.

Bazilika Zvěstování Nazaret

Ještě jedna viditelná stopa nás přivádí do starého Nazareta z doby Ježíšovy. Je to místní pramen, který nese jméno Mariino. Ve starém Nazaretě byl jediný pramen na východním okraji údolní pánve. Dnes tryská pramen ze studny u silnice vedoucí do Tiberiady. V její blízkosti stojí kostel ortodoxních Řeků zasvěcený archandělu Gabrielovi.

Nazaret Mariin pramen

Nazaret vyzařuje zvláštní atmosféru, protože se tu mísí starobylé s novým, Východ se Západem. Můžete obdivovat krásné kamenné stavby či pozorovat čilé pouliční prodejce, kteří nabízejí arménskou keramiku či konvice na tureckou kávu. Nazaret je také místo s dlouholetou kulinářskou tradicí. Přesvědčte se sami, zda má pravdu slogan: „Pokud jste neochutnali naši šavarmu, nepoznali jste Nazaret!Šavarma je oblíbený rychlý pokrm, převážně z jehněčí či kuřecího masa, který se připravuje na rotačním grilu.

Pokrm šavarma

Poznávací zájezd:
Izrael - země věčné inspirace (osmidenní zájezd)

Použitá literatura:
Kroll, Gerhard, Po stopách Ježíšových, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2002.
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim