Objev starověké mozaiky v Hipposu v Galileji - Kareta Tour

Objev starověké mozaiky v Hipposu v Galileji

V Hipposu, který leží na východ od Galilejského jezera, izraelští archeologové odkryli pozoruhodnou mozaiku s motivem nápadně připomínajícím evangelijní příběh o zázračném nasycení zástupů. Mozaika byla odkryta v tzv. „vypáleném kostele“ [Burnt Church], který byl postaven ve dvou fázích: v druhé polovině 5. století a na počátku 6. století. Na začátku 7. století ho vypáli perští Sasanové. Hippos (řecké slovo znamenající „kůň“), který je nyní součástí izraelského Národního parku Sussita-Hippos, byl během římského a byzantského období centrálním městem regionu. Archeologický výzkum tu probíhá už přes 20 let.

Mozaika z Hipposu v Galileji
Zdroj obrázku: https://www.israel21c.org

„Mohou existovat různá vysvětlení pro vyobrazené bochníky a ryby v mozaice, ale nemůžeme si nevšimnout podobnosti s popisem této události v Novém zákoně,“ říká Michael Eisenberg, vedoucí mezinárodního výzkumného týmu v Hipposu a zástupce Archeologického ústavu Haifské univerzitě. Archeologům zbývá ještě odkrýt 20 % mozaiky. Barevná mozaika o rozměrech 15 cm x 10 cm pochází pravděpodobně z 6. století. Obsahuje geometrické obrazce, vyobrazení ptáků, ryb a dvanácti košů. V některých koších je ovoce a v jiných jsou podle Eisenberga bochníky chleba.

Tento Ježíšův zázrak z jeho působení v Galileji je vyprávěn ve všech čtyřech evangeliích (Marek 6,30-44; Matouš 14,13-21; Lukáš 9,10-17; Jan 6,1-15). V Markově evangeliu je navíc ještě příběh o nasycení čtyř tisíců (8,1-8).

Rozmnožení chlebů podle Markova evangelia (6. kapitola, verše 34-43; Český ekumenický překlad):
Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: ‚Toto místo je pusté a je už pozdě. Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu.‘ Odpověděl jim: ‚Dejte vy jim jíst!‘ Řekli mu: ‚Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?‘ Zeptal se jich: ‚Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!‘ Když to zjistili, řekli: ‚Pět, a dvě ryby.‘ Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník.
Rozložili se tam oddíl za oddílem stokrát po padesáti. Potom vzal Ježíš těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se; a ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.


Podle evangelijních údajů došlo k zázračnému nasycení na východním břehu Galilejského jezera, ale tradičním poutním místem se stalo místo zvané Tabgha na severním břehu Galilejského jezera, kde byl postaven první křesťanský kostel v Galileji. „Když se v dalších stoletích stávala návštěva této osamělé krajiny pro poutníky stále nebezpečnější, přemístila se památka na tuto velikou událost na břeh západní do Sedmistudní v blízkosti Kafarnaum“ (Gerhard Kroll, Po stopách Ježíšových, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2002, s. 244). V kostele Rozmnožení chlebů je krásná mozaika s chlebem a rybami. Jméno obce Tabgha (Sedmistudní) se odvozuje z řeckého Heptapegón („Sedm pramenů).

Ne všichni však souhlasí s Eisenbergovým názorem, že se v případě objevené mozaiky v Hipposu jedná o koše s chleby. Archeoložka Anat Avital, která se specializuje na mozaiky byzantského období, se domnívá, že takzvané chleby jsou ve skutečnosti ovoce.

Použité zdroje:
Amanda Borschel-Dan, „Mosaic near Sea of Galilee may mark new site for Jesus loaves and fishes miracle" (The Times of Israel)
ISRAEL21c Staff, „Ancient mosaic in Burnt Church in Galilee depicts miracle"

Související články:

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim