Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, Golgota - Kareta Tour

Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, Golgota

V Jeruzalémě je několik míst, která jsou pro křesťany posvátná, protože jsou spojena s působením Ježíše Krista. Mezi ta nejvýznamnější patří prostor, kde se podle tradice slavila Poslední večeře, Getsemanská zahrada, v níž se Ježíš modlil a kde byl pak zatčen, místo, kde ho soudil římský prefekt Pilát, a Golgota, na které byl Ježíš ukřižován.

Chrám Božího hrobu celkový pohled

Golgota - místo Ježíšovy smrti

Nad Golgotou a zahradou člena židovské velerady (sanhedrinu) a tajného Ježíšova učedníka Josefa z Arimatie stojí chrám Božího hrobu, vtěsnán uprostřed města, obklopen četnými domy a kláštery. Podle římského a židovského práva se popravy měly vykonávat jen za městem. A tato právní zvyklost byla dodržena zřejmě i při popravě Ježíšově. V letech 41-44 n. l. byly jeruzalémské hradby rozšířeny králem Herodem Agrippou a obehnaly i prostor nynějšího chrámu Božího hrobu.

Evangelisté o poloze Golgoty ve starém Jeruzalémě nic neříkají. Evangelista Lukáš píše: Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej (Lukáš 23,33; Český ekumenický překlad). Jeruzalémští křesťané znali toto místo pod jménem Golgota (řecky Golgothá, aramejsky Golgolta, hebrejsky Gulgolet; latinsky Calvaria; Matouš 27,33; Marek 15,22; Jan 19,17). Vlastní význam tohoto slova je Lebka. Jméno bylo odvozeno od tvaru a vzhledu místa. Od místa ukřižování odnesli Josef z Arimatie a Nikodem Ježíšovo tělo do blízkého skalního hrobu. Mrtvého zabalili s vonnými látkami do lněných pláten, jak bylo u Židů při pohřbu zvykem (Jan 19,40). Potom přivalili ke ke vchodu do hrobu těžký kámen a hrob opustili, protože začínala sobota (šabat), den odpočinku.

Chrám Božího hrobu

Chrám na místě Ježíšova hrobu dal postavit v první polovině 4. století císař Konstantin I. Církevní dějepisec Eusebios píše: „Roku 326 přikázal císař Konstantin postavit bohatou a královsky nádhernou stavbu, aby tak přesvaté místo smrti a vzkříšení Vykupitele poskytl zrakům a uctívání všech“ (Vita Const. III,25). Dnešní podoba baziliky Božího hrobu pochází z dvanáctého století, tedy z doby křižáků. Ti ji obnovili a dostavěli. Znovu vysvěcena byla v roce 1149.


Chrám Božího hrobu interiér

Restaurace Božího hrobu

V březnu 2017 byl slavnostně odhalen zrestaurovaný Boží hrob. Takzvaná edikula (z latinského aedicula, „chrámek, kaplička“), malá svatyně s Ježíšovým hrobem, prošla první kompletní opravou po více než dvou stech letech. Tato rekonstrukce trvala deset měsíců. Edikula, která je nejnavštěvovanější částí chrámu, pochází z let 1809 až 1810. V roce 1927 ji poškodilo zemětřesení a o dvacet let později musela být podepřena nevzhlednými nosníky, jež kolem ní stály až dosud.

Edicula v chrámu Božího hrobu

Využijte naši nabídku poznávacího zájezdu do Jeruzaléma, jehož součástí je i návštěva Getsemanské zahrady a chrámu Božího hrobu.


Použitá literatura:
Kroll, Gerhard, Po stopách Ježíšových, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2002.
Olivová-Nezbedová, Libuše, „Pomístní jména v Čechách vzniklá z českých exonym pro biblická zeměpisná jména“, Naše řeč 82 (1999/1), s. 16-24: Podle pomístních jmen se zdá, že mezi lidem bylo pro vyvýšeninu, na níž byl ukřižován Ježíš, rozšířeno pojmenování Kalvárie, což by odpovídalo i údajům ve slovnících J. Jungmanna a Fr. Št. Kotta. Jméno Kalvárie, Na Kalvárii mají v Čechách kopce, pozemky a lesy, jméno Pod Kalvárií, U Kalvárie, Za Kalvárií pak pouze pozemky. Vrch u Velvar zvaný Kalvarie se uvádí r. 1893[32]. Naproti tomu pro české exonymum Golgata, Golgota je v pomístních jménech pouze jediný doklad, a to v katastru Slaného, kde se „popravčí místo, kde stála šibenice“ jmenuje Na Golgatě.
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim