Jeruzalém - Svaté město - Kareta Tour

Jeruzalém - Svaté město

Jeruzalém je jedno z nejstarších a nejdůležitějších měst na světě. Hraje ústřední roli ve třech monoteistických náboženstvích. Podle izraelských zákonů je hlavním městem Státu Izrael. Pro Židy je jako město Davidovo náboženským střediskem a Chrámová hora místem prvního a druhého chrámu. Křesťané uctívají Jeruzalém pro jeho význam, který měl v životě Ježíše Krista, zvláště jako místo Poslední večeře a Ježíšova ukřižování na Golgotě. Pro muslimy je třetím nejposvátnějším místem hned po Mekce a Medíně.
„Jeruzalém je domem jednoho Boha, hlavním městem dvou národů, chrámem tří náboženství, a jediným městem, jež existuje podvojně – na nebi a na zemi: jeho jedinečný pozemský půvab není nic proti slávě nebeské.“ (Simon Sebag Montefiore, Jeruzalém. Dějiny svatého města, Beta-Dobrovský Ševčík, Praha-Plzeň 2013, s. 19.)

Jeruzalém z Olivetské hory

Původ jména Jeruzalém je nejistý. Hebrejské Jerúšálajim se většinou vykládá jako „sídlo pokoje“. Arabové jej nazývají al-Kuds („To Svaté [město]“). Jméno Jeruzalém (akkadsky Urušalim) se objevuje ve faraonském archívu nalezeném v Tell el-Amarně (14. století př. n. l.). Tehdy byl Jeruzalém jedním z městských státečků pod egyptskou svrchovaností. V hebrejské Bibli je Jeruzalém zmíněn 660x. První odkaz se objevuje v knize Genesis (14,18) v souvislosti s Abrahámem a Malkísedekem, králem Šálemu. V době, kdy se v zemi začali usazovat Izraelité, byl Jeruzalém pod mocí Jebúsejců. V období jednotného biblického izraelského království (1020-926 př. n. l.) ho dobyl král David a učinil z něj hlavní město svého království. Jeho syn Šalomoun v něm nechal postavit chrám (tzv. první chrám). V r. 587/6 př. n. l. ho zničili Babyloňané. Druhý chrám byl vystavěn kolem roku 516 př. n. l. Asi v r. 20 př. n. l. začal s jeho přestavbou judský král Herodes Veliký. V roce 70 n. l. zpustošili město i chrám Římané.

Přední izraelský archeolog Hillel Geva z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě se ve své studii "Jerusalem’s Population in Antiquity: A Minimalist View,” Tel Aviv 41, (2014) zabývá osídlením starověkého Jeruzaléma a počtem jeho obyvatel. V 18.-11. stol. př. n. l. měl Jeruzalém 500 až 700 obyvatel, v době vlády králů Davida a Šalomouna 2 000 a na konci 1. stol. n. l. 20 000 obyvatel. Řím měl kolem r. 100 n. l. asi 1 600 000 obyvatel. Přesto Jeruzalém hrál důležitou úlohu v dějinách a dodnes přitahuje pozornost poutníků a turistů z celého světa.

Západní zeď (Zeď nářků) je pozůstatkem vnějších hradeb jeruzalémského chrámu. Židovští poutníci i zahraniční turisté sem přicházejí a do spár mezi kamenné kvádry zastrkávají papírek s modlitbou či prosbou. Západní zeď je součástí Starého města, starobylé části Jeruzaléma, kde se nacházejí posvátná místa židovství, křesťanství a islámu: bazilika Svatého hrobu, Chrámová hora, Skalní dóm a další pozoruhodná místa. V roce 1981 bylo Staré Město zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

V říjnu 2022 můžete strávit prodloužený víkend v Jeruzalémě. Součástí zájezdu je také návštěva Západní zdi (zdi nářků).

" Z židovské náboženské perspektivy je Jeruzalém městem, které má svou starověkou minulost, avšak ta se vždy znovu, za našich životů, prolíná s vírou, která dějiny města spoluvytvářela a stále utváří." (Leo Pavlát, "Jeruzalém je městem vystavěným na víře".)

Návštěva Jeruzaléma vás přesvědčí o pravdivosti jednoho starobylého výroku, že když Bůh stvořil zemi, dal jí deset dílů krásy. Devět z nich připadlo na Jeruzalém, zatímco na zbytek světa pouze jeden.

jerusalem zeď nářků

Rozhledna Ester

​Jeruzalém zdobí nová dominanta: šestnáctimetrová dřevokovová stavba je v současnosti jedinou specificky vyhlídkovou věží v celém Svatém městě. Věž navrhl český architekt Martin Rajniš. Její projekt trval devět měsíců a vyšel na 6,5 milionu korun. Věž vznikla v Česku, pak byla rozebraná převezena do Izraele lodí ve dvou obrovských kontejnerech. Na místě ji znovu sestavil tým českých montérů a s pomocí jeřábu usadil pevně na místo. (Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/.)

Zájezdy do Izraele

Cestovní kancelář Kareta Tour nabízí pobytové zájezdy do oblíbeného přímořského letoviska Eilatu u Rudého moře, léčebné pobyty u Mrtvého moře a také pořádá poznávací zájezdy do Izraele, jejichž součástí je právě návštěva Jeruzaléma. Zajišťuje delegátskou a průvodcovskou službu s certifikovanými průvodci.

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim